Skip to main content

Baumhorn Lipót

Baumhorn Lipót fényképe

Baumhorn Lipót fényképe

Baumhorn Lipót portréja

Baumhorn Olga: Baumhorn Lipót

Baumhorn Lipót építész

Művei a gyűjteményben

Baumhorn Lipót zsinagógáinak fényképei