MILEV

Halál

35a.jpg

Halotti emléklap, 1800. A betegek és halottak körüli szolgálatot mutatja be a gyöngyösi temetkezési szentegylet, a hevra kadisa 1800-ban készített emléklapja. A pergamen lap keretén tizenkét kis képen a halál és a temetés jeleneteit láthatjuk. A képeket a héber olvasási iránynak megfelelően jobbról balra kell követnünk, a jobb felső sarokból indulva, az óramutató járásával ellentétesen. A felső három képen a betegség jeleneteit láthatjuk: a megbetegedett ember ágyban fekszik, majd az orvos látogatása, és a beteg felépülésének jelenetei következnek. A baloldali képsor legfelső képén újra ágyban fekvő beteget ábrázoltak, mellette a korszak jellegzetes zsidó viseletében álló férfiak: a hevra kadisa tagjai meglátogatják a beteget és együtt imádkoznak, amint arra a jobboldali férfi kezében lévő imakönyv utal. Az alatta lévő képen a halál beköszöntét láthatjuk. A következő képen két kalapos férfialak a korabeli gyakorlatnak megfelelően a halottat leteszi a földre, majd a következő képen ábrázolt módon imádkoznak mellette. A lepellel letakart halott fejénél gyertya ég, mellette virraszt és imádkozik a szentegylet egy tagja. Az alsó középső képen a halott rituális mosdatása, a tahara jelentét láthatjuk: egy férfi áll a fejénél, egy a lábánál és egy köztük, és tiszta gyolcsokkal mossák a halott tetemét. Következik a fehér gyolcsból készült halotti ruhába öltöztetett halott koporsóba helyezése. A jobboldali képsoron az alsó képen láthatjuk, hogy a hevra kadisa tagjai vállukon viszik a halottat a temetőbe, előttük a szentegylet egyik tagja kezében perselyt tartva halad. Az utolsó két kép vizuális bizonyítéka egy régi, a 19. században megszűntetett temetkezési gyakorlatnak: a halottat kiemelik a koporsóból, és amint az utolsó képen látható, koporsó nélkül, pusztán a halotti ruhában helyezik a sírba. Ezt az ősi szokást a modernizálódó államok azon közegészségügyi rendszabályai szüntették meg, melyek előírták a koporsós temetést. A kép közepén, a versek alatt a Messiás előhírnöke látható lóháton, s a kép jobb szélén pedig a messiás eljövetele utánra ígért feltámadás: a sírkövek mellett a földből halotti ruhában előbukkanó alakok. (Jelenleg a második emeleten látható.) 

4_4_2.JPG

Imatábla. A halott megmosdatása rituális feladat, melynek során számos áldást és imát mondanak a mosdatók. Mivel kezük tisztátalan a halott érintése miatt, ezért imakönyv helyett keretezett imatáblákat használnak. Az ezüsttel keretezett imatábla peremén az adományozók nevei mellett egy Jesája idézet olvasható: „Törölje el a halált örökre” Óbuda, 1806.

4_4_3.JPG

Imatábla az óbudai közösségből, 1842.

Egyenlőség, testvériség

A zsidó temetkezési szokások hangsúlyozzák, hogy a halálban minden ember egyenlő. A halottat egyszerű halotti ruhában, gyalulatlan koporsóban temetik el. A premodern időszakban a virrasztás, halottmosdatás- és öltöztetés szertartását végzőket sorsolással választották ki a hevra kadisa, a temetkezési egylet tagjai közül, így a halálban mindenki egyenlővé válhatott.

4_4_4.JPG

Sorsológolyók. A hevra kadisák, temetkezési szentegyletek a zsidó közösségek elit testületei, ahol tagnak lenni nagy megbecsüléssel járó, komoly anyagi áldozatot igénylő önkéntes lépés. A halottak körüli szolgálatok a legnagyobb jócselekedetnek számítanak, s ezt a premodern korban a hevra tagjai maguk végezték. A hagyományos közösségekben a halottmosdatók mellett imádkozó, virrasztó tagokat sorsolással választották ki. A fából készített kis golyók, melyeken pergamenre írva a Pesti Chevra Kadisa tagjainak nevét olvashatjuk, ennek a gyakorlatnak az emlékei.

Untitled-1.gif

Hevra kadisa jegyzőkönyv, Jánoshalma, 1802. A hevra kadisák a helyi alapszabályokat, a tagok névlistáit és a könyvelést általában díszesen kimunkált jegyzőkönyvben, görög eredetű héber szóval pinkászban vezették. A jánoshalmi hevra kadisa jegyzőkönyvének címlapja a 18–19 századi héber könyvek jellegzetes kapuzatos díszítésével készült, melynek kapumezőjében olvasható a jegyzőkönyv címe, mely a településnevet a helyben használt változatban, Jankovácként rögzíti. A címlap alsó harmadának festett temetési jelenetén láthatjuk, hogy a hevra kádisa tagjai vállukon viszik a halottat a temetőbe, előttük imatáblát tartó férfi. Az ábrázolás emléke annak a régi, a modernizálódó államok közegészségügyi rendszabályaival megszüntetett gyakorlatnak, amikor koporsó nélkül, egyszerű deszkára fektetve temették el a halottakat.

4_4_6.JPG

Halottmosdatási imák és áldások, Nyugat-Magyarország, 19. század. A zsidó hagyomány szerint a halottat lepellel letakarták, fejénél gyertyát gyújtottak, majd egy éjszakán át a szentegylet tagjai imádkoztak és virrasztottak mellette. Másnap reggel szigorú előírásokat követve, tiszta gyolcsokkal és vízzel alaposan megtisztították, majd ráadták a fehér gyolcsból készített halotti ruhát, és egyszerű, gyalulatlan deszkára helyezve még aznap eltemették.

64_1065_11.jpg

Halottmosdató asszony imakönyve, Frankfurt, 1833. A kis kéziratos, pergamen imakönyv az elhunyt nők rituális mosdatása és halotti ruhába öltöztetése során elmondandó imákat tartalmazza. A női halottak mellett mindezt nők végezték, és ők mondták az előírt imákat is. Az imakönyv Henle asszony, Johanan Elzasz özvegye részére készült Frankfurt am Mainban.

4_4_7.JPG

Temetőben elmondandó imák, Felpéc, 19. század.

4_4_8.JPG

Sírhant alakú temetői persely, Pest, 19. század közepe

4_4_9.JPG

Jahrzeit táblácska, Miskolc, 1831. A zsidó hagyományban a halottakra a halálozási évforduló napján (judendeutsch elnevezéssel: Jahrzeit) szokás megemlékezni. A megfelelő dátumok rögzítése, és a családi emlékezet számára való megőrzése miatt szokássá vált a halálozási napok feljegyzése.

4_4_10.JPG

Jahrzeit tábla, 1867. Waldmann Léni hímezte lyuggatott kartonra, hozzátartozója emlékére, saját maga vigasztalására.

4_4_11.JPG

Jahrzeit tábla Gitl emlékére, 1858. A kis táblán felül Ádám és Éva és a bűnbeesés jelenete, alatta kapuzatos alakban Gitl említése. Különlegessége, hogy a szöveg alatt a földbe temetett, halotti ruhába varrt elhunyt alakját is láthatjuk.

Halott testek látványa

A zsidó tárgykultúrában szokatlan a halott testek ábrázolása, de itt két változatával is találkozhatunk. Az 1858-ban készített halotti emléklapon az elhunyt anya, Gitl eltemetett teste is látható. A bonyhádi közösség 1945-ben készített emlékkönyvében ábrázolt kép a koncentrációs táborokban és munkaszolgálatban meggyilkoltak temetetlen, egymásra dobált holttesteit ábrázolja. 

4_4_12.JPG

Bonyhádon már a 18. században tekintélyes hitközség működött. A közösség jelentős részének kiirtását követően a hazatértek 1949-re újraalapították a hitközséget, majd a közösség elpusztult tagjainak nevét – a memorbuchok középkori gyakorlatát követve – emlékkönyvben rögzítették. A munkaszolgálatban elhunytak névsorát bevezető lapon a héber szöveg negyedik sorában héber betűkkel, de magyarul írják a munkaszolgálat szót, mert nem találtak megfelelő kifejezést a héber nyelvben. A szöveg alatti kép arra utal, hogy a jegyzőkönyvet készítő ismerte a koncentrációs táborok és munkaszolgálatos tömegsírok feltárása során a készített fényképeket.

Cedaka

"A jótékonyság megment a haláltól". Két vonatkozásban is igaz e kijelentés. Egyrészt valóban az életet jelentheti a rászorulóknak, másrészt az adakozónak is megadja a lehetőséget, hogy ne nyom nélkül távozzon a világból. A modern szociális rendszerek kialakulása előtt ez a rendszer biztosította a közösség minden tagjának méltó ellátását. 

4_4_13.JPG

Hevra kadisa pecsétnyomója. A zsidó közösségekben alapvető érték az önkéntes jótékonyság és a jótékony célú adomány, a cedaka. Az emancipáció előtti korszakban, a hátrányos jogi helyzetben lévő közösségekben a különféle jótékonysági egyletek biztosították a zsidó közösségek szegényebb, társadalmilag hátrányos helyzetű tagjainak ellátását. A nagykanizsai hevra kadisa pecsétnyomójának felirata: „A jótékonykodás megment a haláltól” (Példabeszédek 10:2) 

4_4_14_17.JPG
4_4_18_21.JPG

Perselyek. A temetkezések és a betegek, árvák és özvegyek minimális ellátásának biztosításához is sok pénzre volt szükség, melyet a közösség valamennyi tagjától begyűjtött jótékonysági adományokból, cedakából fedeztek. Az adományokat zárt perselyekben gyűjtötték, és a közösség jótékonysági elöljárói kezelték. Szokás volt ugyanakkor, hogy a gyászolók házában nyitott, tálkára emlékeztető perselyeket is elhelyeztek. Ezekbe mindenki betehette a cedaka összegét, és a gyászoló család annyit vehetett ki belőle, amennyire szüksége volt. A gyászidőszakban nem számolták meg, a segítség így valóban az ősi zsidó elveknek megfelelően szinte láthatatlan maradt, nem lehetett tudni sem azt, hogy ki mennyit tett bele, sem pedig azt, hogy mennyit vettek ki belőle. A végén a maradékot betették a zárt hevraperselybe.

4_4_22.JPG

A Pesti Chevra Kadisa adománygyűjtő tálkája, 1859

4_4_23.JPG

Persely. A kiterjedt szociális hálónak mindenki részese: aki megteheti, adományokkal támogathatja a segítő egyletek munkáját, aki rászorult, az pedig ezek segítségével kerülhet olyan helyzetbe, hogy adományozhasson. Többféle célra lehetett adományozni az óbudai hármas osztású persellyel, mely 1841-ben készült.

4_4_24.JPG

Hármas osztású persely, Óbuda, 1828. Ezzel a persellyel jótékonysági, oktatási és általános adományokat lehetett gyűjteni az egyes mezők feliratai szerint.