MILEV

Felhasználási feltételek / Terms of photo use

Az adatbázis a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár egyedi nyilvántartásban lévő tárgyait, dokumentumait, fényképeit tartalmazza. Az adatbázist folyamatosan bővítjük, adatait frissítjük, javítjuk.

Az adatbázisban közzétett leírások tartalma, valamint az egyes külön összeállítások (ikonográfia, glosszárium, művészek, donátorok és virtuális kiállítások) leírása, struktúrája és tárgyválogatása szerzői jogvédelem alá esik. 

Munkatársaink legjobb tudásuk szerint végzik a műtárgyak adatolását, de természetesen fennáll a tévedés, elírás, akár hibás adatolás kockázata. Kiegészítéseket, adatkiigazításokat köszönettel vesszük! Kérjük javaslataikat küldjék az info@milev.hu címre.

A képek felhasználására vonatkozóan az érvényes jogszabályok, az esetleges jogtulajdonosokkal kötött szerződések és a www.milev.hu oldalon közétett (Gyűjteményünk használata) feltételek az irányadóak. 

Valamennyi műtárgyra vonatkozóan érvényes általános szabály, hogy az adatbázisban közétett műtárgyakra történő rámutatást (linkelést) nem korlátozzuk, de kérjük a forrás feltüntetését: Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár.

Az adatbázisban található zsidó vallási élet tárgyairól, levéltári iratokról, műtárgyakról készült képfelvételek, fotótár képfelvételei engedélykérés nélkül, szabadon többszörözhetők, terjeszthetők és egyéb módon is felhasználhatók az idézés és az átvétel szabályainak a szerzői jogi törvényben meghatározott keretei között, a 34. § és 35.§ 35.§/A -ban meghatározott szabad felhasználási esetek esetén. Ilyen a törvényben meghatározott oktatási (oktatási intézmények órai demonstráció céljából, fogalkozás keretében, tankönyvben, tansegédletben történő felhasználás)  és tudományos célú felhasználás,  kutatási és kulturális örökségvédelmi intézmények részére biztosított felhasználás, minden olyan célra, amely közvetve sem irányul jövedelemszerzésre vagy jövedelemfokozásra, valamint amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra.

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a szerző engedélye nem szükséges, de a szerző személyhez fűződő jogát tiszteletben kell tartani. Csak a nyilvánosságra hozott művek használhatók fel szabadon.

Magáncélú másolat: A szabad felhasználás keretében a múzeumi képfelvételekről természetes személy magáncélra másolatot készíthet (többszörözés) adattárolón, számítógépen megőrizhetők, abban az esetben, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. E rendelkezés nem vonatkozik a számítástechnikai eszközzel működtetett adatbázis esetén, ilyenkor a szerzői jogosult engedélye szükséges a felhasználás bármely esteire. 

Lejárt védelmi idejű szerzői művek: Ha egy szerői mű védelmi ideje lejár, a mű közkinccsé válik,  azaz azt bárki engedély nélkül felhasználhatja, a használat esetén fel kell tüntetni a szerzőt.

(A szerzői jog a művet a szerző életében és halálát követő 70 évig védi. A védelmi időt a szerző halálát követő év első napjától, közös művek esetében az utoljára elhunyt szerzőtárs halálát követő év első napjától kell számítani. Ha a szerző ismeretlen, akkor a védelmi idő a mű első nyilvánosságra hozatalát követő év első napjától számított 70 év.)

Jövedelemszerzésre irányuló felhasználásnak számít viszont a kiadványokban, üzleti jellegű portálokon, filmekben történő közzététel, a reklámtermékek illusztrálása, használati cikkek dekorálása, képeslapként vagy egyéb termékek részeként történő értékesítés, üzlethelyiségek, irodák dekorálása.

Nem üzleti jellegű felhasználás esetében nem szükséges intézményünk engedélyét kérni. Minden esetben feltüntetendő azonban a forrás helye: 

© Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

vagy idegennyelvű publikációban: 

© Hungarian Jewish Museum and Archives

Nem üzleti jellegű célra, nagyobb felbontású változatot a fotó megrendelés adatlap kitöltésével kérhetnek. Ezekért a változatokért intézményünk másolási díjat számol fel.

Üzleti jellegű felhasználásra csak az intézményünkkel megkötött felhasználási szerződés birtokában kerülhet sor, melyért intézményünk felhasználási díjra tart igényt.

A másolási és felhasználási díjakból származó bevételt intézményünk gyűjteménygyarapításra és állományvédelemre, restaurálásra fordítja.

________________________________________________

The database contains the objects, documents, and photographs of the Hungarian Jewish Museum and Archives in individual records. The database is constantly being expanded, updated, and improved.

The content of the descriptions published in the database, as well as the description, structure, and selection of objects in the individual compilations (iconography, glossary, artists, donors, and virtual exhibitions), are protected by copyright.

Our staff uses their best efforts to record the artworks as precisely as possible, but there is of course a risk of errors, typos, and even misrepresentation. Any additions or corrections are welcome! Please send your suggestions to info@milev.hu.  

The use of the images is subject to applicable laws, contracts with rights holders, if applicable, and the terms and conditions published on www.milev.hu (Use of our Collection).

For all works of art, as a general rule, linking to the works of art published in the database is not restricted, but we ask that the source be referenced: Hungarian Jewish Museum and Archives.

Photographs of objects of Jewish religious life, archival documents, artifacts, and photographic images from the database may be freely reproduced, distributed, and otherwise used without the need for authorization, within the limits of the rules governing quotation and reproduction as laid down in the Copyright Act, in the cases of free use specified in § 34 and § 35 35.§/A. Such uses are those defined by law for educational purposes (for classroom demonstrations in educational institutions, in the context of a course, in textbooks, in teacher's manuals) and scientific purposes, for use by research and cultural heritage institutions, for any purpose which is not directly or indirectly intended to obtain or increase income, provided that it does not prejudice the normal utilization of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author, and provided that it meets the requirements of fairness and is not intended for a purpose incompatible with the intended purpose of use.

Use within the scope of 'free use' is free of charge and does not require the author's permission, but the author's privacy rights must be respected. Only published works may be used freely.

Private copying: in the context of free use, a natural person may make private copies (reproductions) of museum images on a data storage medium or computer, provided that this does not serve the purpose of directly or indirectly obtaining or increasing income. This provision does not apply in the case of a database operated by information technology equipment, in which case the authorization of the copyright holder is required for any use.

Copyright works with an expired term of protection: when the term of protection of a copyrighted work expires, the work becomes in the public domain, i.e. it can be used by anyone without authorization, and the author must be identified.

(Copyright protects the work during the life of the author and for 70 years after her/his death. The term of protection is counted from the first day of the year following the death of the author or, in the case of joint works, from the first day of the year following the death of the last deceased co-author. If the author is unknown, the term of protection is 70 years from the first day of the year following the first publication of the work.)

However, publication in publications, business portals, films, illustration of advertising products, decoration of articles of daily use, sale as postcards or as part of other products, decoration of shops, offices, etc., are considered for-profit use.

For non-commercial use, it is not necessary to ask for permission from our institution. In all cases, however, the source must be indicated:

© Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

or, in foreign language publications

© Hungarian Jewish Museum and Archives

For non-commercial use, a higher resolution version can be requested by filling in the photo order form. For these versions, our institution will charge a copying fee.

Commercial use is subject to a use contract with our institution, for which our institution will charge a fee.

The revenue from the copying and use fees is used by the institution for collection development, conservation, and restoration.