MILEV

Glosszárium

Almemor/almemár lsd.: Bima

Alufé gaboim – elöljárók

Amulett

Aron / Aron hakódes

Bét din 

Bima 

Brit / Brit mila 

Cedaka  

Chevra lsd. hevra

Chevrakönyv: lsd.: hevrakönyv 

Frigyszekrény: lsd. Aron

Gaboim (ober/unter gaboim) elöljárók

Gemilut / Gmilut haszadim 

Geniza 

Get: válólevél.

Gyászkocsi

Háftárá

Hagada

Halaha

Haver társ, tag, barát. Istenfélő, tudós emberekre alkalmazták a zsoltárvers alapján: „Társa vagyok mindazoknak, akik téged félnek és rendeleteid megőrzőinek.” (Zs.119, 63) 

Hehser

Hetiszakasz A Tóra öt könyvét 54 részre, hetiszakaszra osztották, így egy év alatt szombatonként a teljes szöveget felolvassák. Ha az évben nincs 54 szombat, akkor bizonyos szombatokon két hetiszakaszt olvasnak.

Hevra Kadisa 

Hevrakönyv

Jad Tóramutató.

Jahrzeit 

Jesíva

Joint 

Kados, kadisa szent

Kehila közösség, hitközség. 

Kelé kódes „szent edények”, a tóradíszek összefoglaló elnevezése.

Ketuba házasságlevél, melyet az esküvő alatt felolvasnak. Részletesen lásd:

Kiddus megszentelés. Ezzel a szertartással köszöntik a szombatot és az ünnepnapokat. Áldást mondanak a bor felett az ünnep beköszöntekor. Ez a szertartás az otthoni liturgiában kapott szerepet, de ünnepek előtt a zsinagógában is elmondják.

Kohanita A bibliai Lévi törzs (Áron) leszármazottait nevezik kohanitáknak. A kohaniták a Szentélyben való szolgálattétel kiváltságát kapták Mózestől. Mára már nem papi szerepet töltenek be, de a vallási életben bizonyos kiváltságokat és megszorításokat élveznek. Elsőként hívják őket a Tóraolvasáshoz és ők mondják a papi áldást. Kohaniták nem vehetnek részt a halottak körüli munkákban és nem vehetnek feleségül elvált nőt.

Konskripció:

Kupa (kupat) pénztár, jótékonysági kassza. 

Lévita 

Luah: zsidó naptár, az ünnepek rendje.

Mahzor szó szerint ciklus, az ünnepi imakönyvek megnevezése.

Megilla

Menóra

Mezuza jelentése ajtófélfa, de azt a pergamentekercset értjük alatta, melyet a mózesi törvény értelmében kis tokba helyezve az ajtófélfára szögeznek. A tekercsen tórai szövegrészek találhatóak, s írásuk szigorúan szabályozott.  A mezuza parancsa a MÓZ versre vezethető vissza. 

Micva eredetileg parancsolat, isteni rendelet, a későbbi szóhasználatban sokkal tágabb értelmet kapott és ma már minden erkölcsi kötelességet és jócselekedetet jelent.

Mikrográfia

Mikve

Minhag szó szerint „szokás”. Egyes közösségek olyan szokásai, melyet vallási törvények nem írnak elő, mégis kötelező erővel bírnak az adott közösségben. A rabbinikus vélemény szerint: „Minhag Jiszrael – Tora”, azaz a zsidó nép szokásai tórai parancs érvényűek.

Minjan, minjen: 10 felnőtt férfi közössége. Bizonyos vallási szertartásokat csak akkor lehet elvégezni, ha legalább tíz férfi van jelen.

Misna

Mizrah kelet. 

Móhel

Neológ a magyar kongresszusi (1867/68) zsidóságnak nem hivatalos elnevezése, akik a szigorú hitéleten némiképp enyhítéseket tettek, a zsidó vallást a modern kor igényeihez próbálták igazítani.

Ómerszámlálás

OMZSA Országos Magyar Zsidó Segítő Akció. 1942–ben, elsősorban a munkaszolgálatosok támogatására létrehozott szervezet.

Orhim: árvák. 

Ortodox az 1867/68-as kongresszus óta a szigorúan vallásos, életüket a Sulchan Aruch törvényeihez igazító zsidókat nevezik ortodoxnak.

OZSSB: Országos Zsidó Segítő Bizottság, segélyszervezet a holokauszt következtében megélhetés nélkül 

Parokhet Tóraszekrény takaró függöny. A jellegzetes, kegytárgyakon használt zsidó szimbólumok (oroszlánok, kőtáblák, Dávid–csillag, stb.) mellett általában felirat is díszíti, mely az az adományozó mellett az adományozás évét, a használó közösséget stb. is feltünteti.

Paszul érvénytelen, alkalmatlan. A meghibásodott rituális célokra használt tárgyak paszullá válnak, többé nem használhatóak. Rituális célokra használt kéziratok (Tóra, mezuza) esetében a betűk lekopása, elkenődése, olvashatatlanná válása, a pergamen elszakadása stb. jelenthet paszullá válást.

Pinkasz a jegyzőkönyv héber megnevezése.

Póseh, paszul: érvénytelen, alkalmatlan. A meghibásodott rituális tárgyak paszullá válnak, többé nem használhatóak. A paszul tóratekercsek, pergamenek ha már nem javíthatóak, akkor genizába (lsd. ott) kerülnek, majd rituálisan eltemetik őket. 

Rabbi tanítómester.

Rézmetszet

Ros Hakahal Hitközségi elnök. 

Siviti tábla  

Sófár kosszarvból készített kürt, melynek megfújása jelzi – egyebek mellett – a zsidó újévet. 

Sóhet, sakter: kóser mészáros, aki jártas a kóser vágás szabályaiban. 

Sulhan Aruh Joszéf Karo (1488–1575) cfati rabbi által szerkesztett négykötetes törvénykönyv, melyben összegyűjtötte és rendszerezte a vallási törvényeket. Nyomtatásban először 1564-ben, Velencében jelent meg. A gyakorlati élethez igazodó kivonatát Slomo Ganzfried ungvári rabbi készítette el 1864-ben.

Szédertál 

Széfer könyv. 

Széfer Tora: a Tóra könyve. lsd.: Tóra

Széfer Zichronot emlékezések könyve

Szidur imakönyv, melyben a hétköznapi, a szombati és néhány fontosabb ünnepi ima található.

Szófer

Takkanot alapszabályok

Talit imaköpeny, az a négyszögletű kendő, amelyben az imádkozást végzik. Hosszában a szélein fekete vagy sötétkék csíkok díszítik. Az ókorban általános viselet volt, ma már csak az imáknál használják. 

Talmud

Tfilin

Tóra 

Tóraékszerek a tórakorona, rimonpár, tóravért összefoglaló elnevezése.

Tóravért

Tréfli eredetileg széttépettet jelent, mai értelemben a kóser ellentéte, tisztátalan, nem fogyasztható.

Credits

Hungarian Jewish Museum and Archives