MILEV

Browse Items (112 total)

 • 66_98.jpg
 • P1060588.jpg

  Az oklevél bordó szövetkötésű, közepén a magyar címer rézből, körülötte koszorú. A belső borítóján a nagyváradi címer. Az oklevél kézzel rajzolt, keretének sarkaiban egy -egy Dávid csillag látható. Mindegyikben nevezetes dátumok. (Választás, székfoglalás, lemondás, búcsúbeszéd). Az oklevél felső harmadában egy medaillonban a Mózesi kőtáblák állnak, két oldalról szárnyas kerubok díszítik keretét. Az alsó harmadban könyv, babérkoszorú, globusz grafikái állnak. Az oklevél keretének két oldalán magyar és amerikai címerek állnak. A következő oldalon az oklevél szövege áll, majd azt követik az oklevelet aláírók nevei.

  Fondjegyzékben
 • 71_35.jpg
 • Reusz K.JPG

  Barna bőrkötéses belül dupla textilborítású keménypapír fogja közre a kétoldalas oklevelet. A külső borító betűi aranyozottak. Az alapító levél első lapján egy forintos okmánybélyeg. A második oldalon a Pesti Chevra Kadisa összképviselete tagjainak aláírása szerepel.
 • _000000000.png

  A 66.279, 71.52 és 71.63 leltári számú tárgyakkal azonos nyomtatvány
 • IMGP1974.JPG

  Az oklevél kétharmadában díszes növényi motívumok és szalagok kereteznek kisebb képeket, és az alsó harmadban Magyarország és Pest város címerét. Az oklevél felső részének közepén egy nagyobb medaillonban koronás férfialak ábrázolása, lába alatt szőnyeg terül el, mögötte a háttérben a Dohány utcai zsinagóga látképe. A kép keretén körben héber és német biblia idézet áll: "Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére." (Péld.17:17) A medaillon felett a Mózesi kőtáblák és a tetragramma. Két oldalán betegeket és özvegyeket gyámolító férfiak kalap nélkül magyaros viseletben. Mellettük a kisebb medaillonokban beteglátogatókat ábrázoló egylet tagokat és a másik oldalán pedig özvegyeknek segítséget nyújtó férfiakat látunk. Alattuk és felettük pergamen-szalagon német és héber idézetek állnak. (Jób 29:13 és Exod. 23:24 )
  Az oklevél felső harmadának két oldalán német és héber szöveggel keretezett képek állnak, az egyik egy megállapodást, egyezséget megpecsételő kézfogást ábrázol, itt a férfiak kalapban vannak, míg a másikban egy szobában hosszú terített asztal mellett ülő férfiak adományt nyújtanak át egy arra rászorulónak. (Jesaia 41:6 és Zach. 7:9) Az oklevél alsó harmadában cedaka persely és egy adományt osztó kéz ábrája áll.
 • IMGP2009.JPG

  Heinrich Winter részére
  A hevra kadisák a magyarországi zsidó közösségek legrégibb és legtekintélyesebb intézményei voltak. Elsődleges feladatuk a halottak rituális eltemetése és a temető fenntartása volt, majd kiterjedt szociális ellátó–rendszert hoztak létre. A hevrák tagnyilvántartásuk, szabályzatuk, valamint az események rögzítésére díszesen írt és illusztrált hevrakönyveket készíttettek.
  A tagfelvételi oklevél felső egyharmadában három díszes medaillonban ábrázolt képek a Hevra Kadisa tevékenységeit mutatják be. Az elsőn egy temetésre igyekvő halottaskocsit láthatunk, amit kalapos férfiak gyászmenete követ. A második kép a beteget meglátogató egylet - tagokat és a beteg feleségét ábrázolják. Az utolsó medaillonban a Hevra-tagok segéllyel érkeznek az özvegyhez és gyermekeihez.
  Az oklevél középső egyharmadát egy kettős kapuboltozat keretezi, melyben a boltozatok alatt németül és héberül írott tagfelvételi szöveg áll. Közöttük díszes ornamens keretben kis cedaka persely áll.
  Az alsó harmadban található az Király utcai Izraelita Kórház litográfiája, előtte korabeli polgári öltözékben nők és férfiak sétálnak.
 • IMGP1998.JPG

  Bánóczy József részére
  A hevra kadisák a magyarországi zsidó közösségek legrégibb és legtekintélyesebb intézményei voltak. Elsődleges feladatuk a halottak rituális eltemetése és a temető fenntartása volt, majd kiterjedt szociális ellátó–rendszert hoztak létre. A hevrák tagnyilvántartásuk, szabályzatuk, valamint az események rögzítésére díszesen írt és illusztrált hevrakönyveket készíttettek.

  Az oklevél középső részén magyarul héberül és németül áll a tagfelvétel szövege melyet jobbról és balról egy egy medaillonban a Hevra Kadisa tevékenységére utaló jelenteket látjuk. Bal oldalon halottaskocsi, körülötte a kalapos férfiak gyászmenete alatta szalagon héber felirat. "Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén."
  Dániel 12:13
  A jobb oldalon látható kép egy beteget és családját meglátogató Hevra kadisa tagot ábrázol. A kép alatt szalagon ornamentális keretben héber biblia idézet:
  „Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged..”
  Királyok II. 20:5
  Az oklevél alsó részében a Király utcai Izraelita Kórháznak és a Pesti Izraelita Sínlők Házának litográfiája fog közre egy fakeretet utánzó medaillont, melyben az özvegynek és gyermekeinek visznek segély a Szentegylet tagjai. A kép alatt a következő idézet áll héberül:
  "Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból."
  Péld. 11:4
  Az oklevél felső harmadában középen a Hevra Kadisa pecsétjén is megjelenő kézfogást ábrázoló nyomatot láthatunk, mely alatt szalagon héber szöveg áll: Kegyelem és igazság találkozott
 • IMGP2002.JPG

  A hevra kadisák a magyarországi zsidó közösségek legrégibb és legtekintélyesebb intézményei voltak. Elsődleges feladatuk a halottak rituális eltemetése és a temető fenntartása volt, majd kiterjedt szociális ellátó–rendszert hoztak létre. A hevrák tagnyilvántartásuk, szabályzatuk, valamint az események rögzítésére díszesen írt és illusztrált hevrakönyveket készíttettek.

  Az oklevél középeső mezőjében a tagfelvétel szövegét olvashatjuk magyarul és héberül. Ezt veszi körül egy rendkívül díszes keret, melynek baloldalán egy bibliai időket idéző zsánerkép látható: Szegény özvegyasszony pénzt és ételt kap. A kép alatt héber betűkkel felirat áll: "Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból."
  Péld. k. 11:4
  A képtől jobbra a háttérben láthatjuk a ( épületét) és a ( épületét) ami felett egy pálmaágakkal és szalagokkal díszített medaillonban a Kozma utcai zsidó temető litográfiáját találjuk. A keret alatt szalagon héber felirat: "Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén" Dániel k. 12:13.
  A kép felső egyharmadában jobb oldalon a Hevra Kadisa minden oklevelén megjelenő kézfogás litográfiája, díszes keretben elhelyezve, alatta a héber felirat áll: Kegyelem és igazság találkozott.
  Mellette egy orvosi vizit litográfiája és annak felirata látható: „Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könnyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged..” Királyok II. 20:5
  Az oklevél bal felső sarkában kis cedaka persely áll héber betűs idézettel keretezve. Péld. k. 10:2
  "....az igazság pedig megszabadít a halálból" • 90_39_beliv.jpg

  Az oklevél borítója barna bőrbe kötött, rajta díszes fémveretek,keretét piros - fehér tűzzománc - csillagok alkotják. A közepén Löwy Mór piros - fehér tűzzománc monogramja áll. A belső védőlapokat bordó szövet borítja. Az oklevél kézzel írott, mellette színes tusrajz áll. Egy angyal tart kezében fáklyát és babérkoszorút, lábánál harsonát fújó férfialak, mögötte globusz áll, kezében pálmaágat tart. Alattuk szalagon az alapítás és az oklevél kiállításának dátuma áll. Az írás rajzolata ugyanaz mint az árvaház többi oklevelén. A következő oldalakon a díszoklevél szövege és a Pesti Hitközség Fiárvaház bizottságának aláírásai.
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2