MILEV

Browse Items (400 total)

 • latvany_noeylet1_small.jpg

  A korszak gyakorlatának megfelelően díszes oklevél felső harmadának képei a nőegylet tevékenységére utalnak. A képmező középén látható a Nőegylet leányárvaházának első, Damjanich u. 26. Sz. alatti épülete, melyben az oklevél kiállításának idején 12 kislányt neveltek a nőegylet költségén és felügyelete alatt. Az épülettől jobbra és balra álló nőalakok a nőegylet többi jótékonysági terét jelképezik. Az almát osztó nőalak a szegények tápintézetére utal, melyben naponta harminc szegény kapott ebédet, felekezeti megkötés nélkül. A fiatal anyákkal és kisgyerekekkel körülvett másik nőalak kezében gyolcsot tart, hiszen a kelengyesegélyt ekkoriban még természetben osztották ki. Az édesanyja emlékére komoly adományt tevő Fochs Antal tiszteletbeli tagsági oklevelét Gottesmann Marie, Bischitz Johanna és a nőegylet titkára, Buchsbaum úr írták alá.

  The pictures on the honorary certificate issued by the Jewish Women’s Association of Pest, founded in 1866, refer to the activity of the association. In the middle of the picture the first building of the association’s girl orphanage can be seen, where 12 young girls were raised at the expense and supervision of the women’s association at the time of issuing the certificate. Female figures on the right and left of the building symbolize the other charity places of the women’s association. The woman distributing apples refers to the catering home of the poor, where thirty poor people received lunch each day, regardless of religious affiliation. The other female figure, surrounded by young mothers and children, holds a linen cloth (trousseau) in her hand, because at this time the aid for mothers with newborns were distributed in nature. Antal Fochs gave major donation in memory of his mother and received an honorary membership certificate signed by Marie Gottesmann, Johanna Bischitz, and the secretary of the women’s association Mr. Buchsbaum.

 • IMGP2009.JPG

  Heinrich Winter részére
  A hevra kadisák a magyarországi zsidó közösségek legrégibb és legtekintélyesebb intézményei voltak. Elsődleges feladatuk a halottak rituális eltemetése és a temető fenntartása volt, majd kiterjedt szociális ellátó–rendszert hoztak létre. A hevrák tagnyilvántartásuk, szabályzatuk, valamint az események rögzítésére díszesen írt és illusztrált hevrakönyveket készíttettek.
  A tagfelvételi oklevél felső egyharmadában három díszes medaillonban ábrázolt képek a Hevra Kadisa tevékenységeit mutatják be. Az elsőn egy temetésre igyekvő halottaskocsit láthatunk, amit kalapos férfiak gyászmenete követ. A második kép a beteget meglátogató egylet - tagokat és a beteg feleségét ábrázolják. Az utolsó medaillonban a Hevra-tagok segéllyel érkeznek az özvegyhez és gyermekeihez.
  Az oklevél középső egyharmadát egy kettős kapuboltozat keretezi, melyben a boltozatok alatt németül és héberül írott tagfelvételi szöveg áll. Közöttük díszes ornamens keretben kis cedaka persely áll.
  Az alsó harmadban található az Király utcai Izraelita Kórház litográfiája, előtte korabeli polgári öltözékben nők és férfiak sétálnak.
 • IMGP2038.JPG

  Az oklevél két oldalán húzódó keretben egy-egy medaillonban a Hevra Kadisára utaló képeket láthatunk. Az elsőben egy cedaka perselyt olajbogyó-koszorúban, a másodikban pedig a Hevra Kadisa épületét. Mindkettő alatt díszes táblákon héber feliratok találhatóak. Az oklevél felső középső részén egy kézfogást ábrázoló kép található, mely szintén olajágakkal van körülvéve. A két kéz felett egy Dávid csillag helyezkedik el ornamentális keretben, melyben héber felirat látható. A képet két oldalról héber idézet fogja közre. Az oklevél szövege héberül és magyarul íródott.
  Löwinger Adolf részére
 • IMGP2031.JPG

  Popper István részére

  A Magyarországi Nagy Oriens páholy Magyarország legnagyobb szabadkőműves páholya volt, mely 1871-ben alakult.
  Az oklevél keretét Jákin és Boáz oszlopok adják, mindkettő tetejét félig nyílt gránátalmák díszítik. Talapzatukon pedig a szabadkőművességre jellemző szimbólumok találhatóak, mint pl.: derékszög, függő ón, körző. Az oklevél felső egyharmadában zodiákus jegyek, illetve nap és telihold, melyek közrefognak egy sugárzó napot, benne háromszögben a tetragrammával. Az oklevél középső részén találjuk magát a szöveget, az alsó egyharmadban pedig különböző szimbólumokat találunk: középen óriási méhkaptár, mellette simára csiszolt kocka, barlang, Korinthoszi oszlopfő,és a Szentély rajza. Jobbra a háttérben görög templom mögött befejezetlen piramisok sorakoznak, az előtérben pedig vakolókanál és egyéb kőműves szerszámok halmozódnak.
 • IMGP1998.JPG

  Bánóczy József részére
  A hevra kadisák a magyarországi zsidó közösségek legrégibb és legtekintélyesebb intézményei voltak. Elsődleges feladatuk a halottak rituális eltemetése és a temető fenntartása volt, majd kiterjedt szociális ellátó–rendszert hoztak létre. A hevrák tagnyilvántartásuk, szabályzatuk, valamint az események rögzítésére díszesen írt és illusztrált hevrakönyveket készíttettek.

  Az oklevél középső részén magyarul héberül és németül áll a tagfelvétel szövege melyet jobbról és balról egy egy medaillonban a Hevra Kadisa tevékenységére utaló jelenteket látjuk. Bal oldalon halottaskocsi, körülötte a kalapos férfiak gyászmenete alatta szalagon héber felirat. "Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén."
  Dániel 12:13
  A jobb oldalon látható kép egy beteget és családját meglátogató Hevra kadisa tagot ábrázol. A kép alatt szalagon ornamentális keretben héber biblia idézet:
  „Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged..”
  Királyok II. 20:5
  Az oklevél alsó részében a Király utcai Izraelita Kórháznak és a Pesti Izraelita Sínlők Házának litográfiája fog közre egy fakeretet utánzó medaillont, melyben az özvegynek és gyermekeinek visznek segély a Szentegylet tagjai. A kép alatt a következő idézet áll héberül:
  "Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból."
  Péld. 11:4
  Az oklevél felső harmadában középen a Hevra Kadisa pecsétjén is megjelenő kézfogást ábrázoló nyomatot láthatunk, mely alatt szalagon héber szöveg áll: Kegyelem és igazság találkozott
 • IMGP2002.JPG

  A hevra kadisák a magyarországi zsidó közösségek legrégibb és legtekintélyesebb intézményei voltak. Elsődleges feladatuk a halottak rituális eltemetése és a temető fenntartása volt, majd kiterjedt szociális ellátó–rendszert hoztak létre. A hevrák tagnyilvántartásuk, szabályzatuk, valamint az események rögzítésére díszesen írt és illusztrált hevrakönyveket készíttettek.

  Az oklevél középeső mezőjében a tagfelvétel szövegét olvashatjuk magyarul és héberül. Ezt veszi körül egy rendkívül díszes keret, melynek baloldalán egy bibliai időket idéző zsánerkép látható: Szegény özvegyasszony pénzt és ételt kap. A kép alatt héber betűkkel felirat áll: "Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból."
  Péld. k. 11:4
  A képtől jobbra a háttérben láthatjuk a ( épületét) és a ( épületét) ami felett egy pálmaágakkal és szalagokkal díszített medaillonban a Kozma utcai zsidó temető litográfiáját találjuk. A keret alatt szalagon héber felirat: "Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén" Dániel k. 12:13.
  A kép felső egyharmadában jobb oldalon a Hevra Kadisa minden oklevelén megjelenő kézfogás litográfiája, díszes keretben elhelyezve, alatta a héber felirat áll: Kegyelem és igazság találkozott.
  Mellette egy orvosi vizit litográfiája és annak felirata látható: „Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könnyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged..” Királyok II. 20:5
  Az oklevél bal felső sarkában kis cedaka persely áll héber betűs idézettel keretezve. Péld. k. 10:2
  "....az igazság pedig megszabadít a halálból" • IMGP1952.JPG

  Az oklevél keretét tizenhárom medaillonba foglalt kép adja. Minden képen egy-egy utalást láthatunk az egylet tevékenységéről, működéséről, közöttük növényi indák. Az oklevél felső harmadában a magyar címert két angyal tartja. Az alatta húzódó sávban ornamentális keretekben különböző az egyletre utaló jeleneteket láthatunk. Középen egy nagyobb képen adományt osztó férfiak csoportja, kalap nélkül, öltözetük megfelel a pesti polgári divatnak. A kép két oldalán segélyt osztanak az egylet tagok az özvegyeknek. Az oklevél középső sávjában az oklevél szövege mellett jobb oldalon temetési jelenetet ábrázoló kép, melyen minden férfi kalapot visel, bal oldalon egy beteget látogató egylet tagokat ábrázoló kép áll. Az alsó harmadban halottaskocsi áll a Dohány utcai zsinagóga előtt. A következő képen kalapos férfiak csoportja, kezükben gyertyával veszik körül a halottat.
  Az oklevél egy másodpéldánya Foks Antal névére szól.
 • IMGP1994.JPG

  A magyarul és németül írott oklevél keretéül több, külön keretbe foglalt kisebb kép szolgál. A felső harmadban két jelenet litográfiája fogja közre a magyar címert és pest városának címerét. felettük a magyar szent korona. A baloldali képen egy orvos vizsgálja a betegét, míg a jobb oldali képen egy temetési menetet ábrázoló kép áll, a menetben a férfiak cilindert viselnek. A kép alatt címerszerű keretben egy angyal oszt adományt az özvegynek és gyermekének. Az oklevél baloldalán tógába, saruba öltözött férfiak litográfiája. A két kép alatt egy-egy kisebb kép is látható: egy adománygyűjtő persely és egy kézfogás nyomata. a kézfogás hátterében egy veszőnyalábba tűzött fejsze, ún. fasces. A két szimbolikus kép között két angyal tart egy díszkoszorú tetején álló kettős kőtáblát, melynek mindkét oldalán öt-öt parancsolat áll. Az oklevél felső két sarkában szalagon német nyelvű versikék.
 • IMGP1992.JPG

  Vadász Ede részére

  Az oklevél szövege németül írott, középen szalagon héber felirat látható: "megalapított Zion dicsérete"
  Ugyanez a szöveg olvasható magyarul és németül is az oklevél két oldalán.(Jesaj.28:32)
  Bal oldalon egy sírt meglátogató gyászoló asszony és gyermekeinek litográfiája áll, jobb oldalon pedig egy angyal képe, miközben adományt oszt a szegényeknek. Mindkét kép díszes faragott tornyot utánzó keretben áll. Az idézetek kettős táblájának keretét angyalok szegélyezik.
 • IMGP1993.JPG

  Karácsonyi Guido Grófnak

  Az oklevél szövege magyarul és németül írott és külön-külön keretben helyezkedik el. A keretet díszes faág adja, mely az oklevél felső harmadában Dávid- csillagot formál. A magyar címer alatt egy kézfogást ábrázoló kép áll. A címert szárnyas puttók tartják.
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2