MILEV

Browse Items (112 total)

 • IMGP1976.JPG

  Lőw Lipót részére

  Az oklevél szövege hatalmas boltív alatt helyezkedik el, oldalait egy-egy korinthoszi oszlopfős oszlop határolja. Az oklevél német nyelven íródott, jobb felső sarkában héber betűs idézettel. (Zsol.41:2) Az alsó harmadban a pecsétet két nőalak fogja közre az egyik kezében tálka és pénzes zacskó. A másik nőalak karján gyermek ül.
 • IMGP2017.JPG

  Spitzer Mór részére

  Az oklevél hármas tagolású, szövegét két oldalról egy-egy boltív határolja. A boltívek felett egy biblia idézet áll héberül, melyről az egylet a nevét kapta: "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt." (Móz. II. 20:8). A boltívek alatt héber betűs szövegek állnak, mintha egy paróchet részei lennének. Mindkét boltív tetején a mózesi kőtáblák, a talapzatuk között Dávid csillagos minta. az oszlopok lábainál egy-egy kőoroszlán ül. az oklevél bizonyos részei aranyozottan nyomtatottak.
  A jobb oldalon lévő boltív alá a következő szöveg van áll: "..az Úr adta néktek a szombatot.." (Móz. II. 16:29) A függönyön az első idézet így szól: "A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik a mit bevisznek, az kétannyi lesz.." (Móz. II. 16:5). A második idézet a következő: "Megtartsátok azért a szombatot; mert szent az ti néktek." ( Móz. II. 31:14), és az utolsó mondat magyarul így hangzik:"Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez.." (Móz. II. 31:17) A Bal oldali oszlopon a következő idézet szerepel tagoltan: "Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván." (Ésa. k. 58:13)
  Az oklevél szövegezése német, a szöveg felett Dávid csillagok és héber betűs szöveg, mely magyarul annyit tesz: "Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen előttetek, az Úr nyugodalmának szombatja" (Móz. II. 35:2). A középső szövegrész alatt Mózes és Áron fogja két oldalról a Kőtáblákat. (Mózes kezében bottal, fején a fénysugár-szarvakkal,Áron pedig a főpapi mellvértben és süvegben ábrázolt.)
 • IMGP2015.JPG

  Az oklevél középső részén magyarul héberül és németül áll a tagfelvétel szövege melyet jobbról és balról egy egy medaillonban a Hevra Kadisára utaló jelentek ábrázolását látjuk. Bal oldalon halottaskocsi, körülötte a kalapos férfiak gyászmenete, mögötte épület, alatta szalagon héber felirat: „Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén.” Dániel 12:13 A jobb oldalon látható kép egy beteget és családját meglátogató Hevra kadisa tagot ábrázol. A kép alatt szalagon ornamentális keretben héber felirat. „Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged..”Királyok II. 20:5. Az oklevél alsó részében a Király utcai Izraelita Kórháznak és a Pesti Izraelita Sínlök Házának litográfiája fog közre egy fakeretet utánzó medaillont, melyben az özvegynek és gyermekeinek visznek segély a Szentegylet tagjai. A kép alatt a következő idézet áll héberül: "Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból."(Péld. 11:4) Az oklevél felső harmadában középen a Hevra Kadisa pecsétjén is megjelenő kézfogást ábrázoló nyomatot láthatunk, mely alatt szalagon héber szöveg áll: Kegyelem és igazság találkozott.
 • IMGP2059.JPG

  Rothschild Anselm báró tiszteletbeli tag részére

  A kasírozott oklevél szövege németül íródott, Jobb oldalán külön keretben egy női alak oszt adományt a szegényeknek, a háttérben az Óbudai zsinagóga látképe. A kép alatt szalagokon héber és német nyelven idézetek a bibliából.(Móz. II. 23:25 és Jób 29:13). Az oklevél bal oldalán cedaka persely képe, alatta díszes szalagokon bibliai idézetek, héberül és németül, melyeket körbefonnak a virág és szőlőindák. (Zak. 7:9 és Péld. 17:17) Az oklevél alsó harmadában növényi motívumok között a magyar címer, mellette két kisebb litográfia fogja közre az óbudai Hevra Kadisa pecsétjét. Az egyik képen beteglátogatás jelenetét látjuk, a másikon a temetőbe tartó halottaskocsit a díszmenettel. Az oklevél sarkában szomorúfűz hajlik a düledező sírkövekre.
 • IMGP1962.JPG

  Az oklevél bal oldalán egy angyal áll, feje felett egy ragyogó Dávid csillag, lábai előtt betegek és szegények. Bal oldalon egy Petőfi mellszobor. Az oklevél felső harmadában egy felkelő nap litográfiája látható.
 • 7.JPG

  Az oklevél keretét tölgylevelek díszítik, minden oldalán díszes ornamens keretben egy -egy képet láthatunk a Hevra Kadis egylet tevékenységéből. Jobb oldalon egy beteglátogatás, bal oldalon egy temetőbe tartó halottaskocsi és a gyászmenet képe áll. Alattuk héber betűs feliratok. "Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könyhullatásidat, ímé én meggyógyítlak téged..." (Kir. II. 20:5) és "Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén." (Dániel 12:13).
  Az alsó harmadban nőalak oszt adományt és ételt szegény özvegyasszonynak és gyermekeinek. A kép alatt szalagon héber betűs felirat: "Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból." (Péld. 11:4). A felső harmadban a kézfogást ábrázoló kép alatta a héber betűs idézet: Kegyelem és igazság találkozott.
 • IMGP2060.JPG

  Mezei Mórnak

  Az oklevél kézzel írott de a keretet adó kis képek nyomdai klisével nyomottak. Jobb oldalon egy tógás nőalak int fehér kendőjével, a háta mögül előbukkan egy egyenruhába öltözött kisfiú amint egy üres címerpajzsra támaszkodik. A háttérben egy épület képe, az előtérben egy ion oszlopfő. Az oklevél felső harmadában a pesti izraelita hitközség fiú és leányárvaházának egyik épületének litográfiája. (Munkácsy Mihály u. 5-7.) Az árvaház képe felett a felhőkben egy ragyogó Dávid csillag képe. A litográfiát ornamentális keret veszi körbe.
 • IMGP1965.JPG

  Mezei Mór részére

  Az oklevél keretét szecessziós hatásokat mutató motívumsorozat adja. Egyes minták aranyozottak.
 • IMGP2067.JPG

  Mezei Mór részére

  Az oklevél bal és jobb oldalán két nőalak áll, tógában, egyikük babérkoszorút, másikuk olajágat tart a kezében. Az oklevél szövegét szecessziós keret veszi körbe. A nőalakok mögött a háttér egén apró Dávid-csillagok ragyognak.
 • IMGP1960.JPG

  Mezei Mór részére

  Az oklevél jobb oldalán görög ruhás nő képe, hárfára támaszkodik, kezében babérkoszorút tart magasba. A háttérben görög templom. Az oklevél alsó harmadában óriási babérkoszorú.
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2