MILEV

Browse Items (112 total)

 • IMGP1958.JPG

  Mezei Mór részére

  Az egyesület 1867 -ben alakult. Feladata volt többek között a magyar nemzeti eszme ápolása, a magyar zsidó iskolák magyarosítása, árvák, tanítóözvegyek segélyezése. Az oklevél szövegét díszes ornamentális keret foglalja be, melyben két oldalról egy-egy az egyesületre utaló litográfia látható. Jobbról egy özvegyasszony siratja beteg gyermekét, balról pedig egy polgári lakás-részletét ábrázoló kép áll. Itt fiának mutatja a magyar címert az anyja. Az oklevél felső harmadában középen egy medaillonban a kettős kőtábla áll, mindkét kőtáblán öt-öt parancsolat látható.Az alsó harmadban jobb oldalon egy héber idézet áll, Salamon Példabeszédeiből (Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet. Péld. 21:21) vele szemben a bal oldalon egy Kölcsey idézet.(Parainesis Kölcsey Kálmánhoz).A két szecessziós keretbe foglalt idézet között három kisebb litográfia helyezkedik el, kettőn a tanítói hivatást szimbolizáló tárgyak képe ( földgömb, könyv, abakusz, vonalzó, tinta, papír) köztük pedig egy tanítót láthatunk hivatása gyakorlása közben.
 • IMGP1968.JPG

  Az oklevél gazdagon díszített, növényi ornamentális keretbe foglalt litográfiák veszik körbe a szöveget. A képek egy-egy kéz vagy földműves mesterséget ábrázolnak. A felső harmadban királynői alak kezében tartja Magyarország és Pest város címerét. Feje felett Egy Vörösmarty idézet, jobb és bal oldalán egy-egy héber betűs idézet: "Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod."
  (Zsolt. k. 128:2), és "A ki míveli az ő földét, megelégedik eledellel.." (Péld. k. 12:10)
 • IMGP1969.JPG

  Fochs Antal részére

  Az oklevél szövegét ornamentális keret foglalja be, két oldalán férfialak és nőalak gyermekekkel. A felső harmadban nőalak tart egy bőségszarut, két oldalán szalagon magyar és német szöveg: bal oldalon Jób k. 13:12 , ugyanezen idézet alul is megjelenik németül, jobb oldalon pedig egy Schiller idézet.
  Az alsó harmadban jobb oldalon egy biblia idézet áll magyarul. (Móz. III. 25:35). Mellette az egylet száraz pecsétje, közepén két kezet fogó kéz.
 • IMGP1970.JPG

  Az oklevél kétharmadában díszes növényi motívumok és szalagok kereteznek kisebb képeket, és az alsó harmadban Magyarország és Pest város címerét. Az oklevél felső részének közepén egy nagyobb medaillonban isten ábrázolása homokórával, kaszával. Felette nőalak a magyar címerrel, jogarral. Két oldalán betegeket és özvegyeket gyámolító férfiak kalap nélkül magyaros viseletben. Mellettük a kisebb medaillonokban beteglátogatókat ábrázoló egylet tagokat és a másik oldalán pedig özvegyeknek segítséget nyújtó férfiakat látunk. Alattuk és felettük pergamen-szalagon német és magyar idézetek állnak. Az oklevél felső harmadának két oldalán német és magyar szöveggel keretezett képek állnak, az egyik egy megállapodást, egyezséget megpecsételő kézfogást ábrázol, itt a férfiak kalapban vannak, míg a másikban egy szobában hosszú terített asztal mellett ülő férfiak adományt nyújtanak át egy arra rászorulónak.
 • IMGP1984.JPG

  Goldziher Ignác részére

  A díszoklevél keretét hármas boltív adja, a középső boltív alatt Mózes képe a kettős kőtáblával, fejéből "szarvként" sugárzó fény árad. Feje felett a tetragramma, alatta latin felirat: Az egyetértés a kis dolgokat növeli. A kép alatt héber betűkkel egy biblia idézet áll: "Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére." ( Péld.17:17)
  Az oklevél bal oldalán lévő boltív alatt az oklevél szövege áll magyarul, jobb oldalán pedig németül. A magyar szövegrész felett szárnyas puttók tartják a magyar középcímert. (A címer hátterében a társországok címerei fel vannak cserélve az eredetihez képest) A német felirat felett is angyalok tartanak egy Budapest város címert.
  Az alsó harmadban négy kerek medaillonban Beneficientia, Justitia, Concordia, Fraternitas képei, körülöttük szárnyas angyalok. A medaillonok között bibliai idézetek magyarul, héberül és németül. ( Zak.7:9 és Ézs. 41:6)
 • IMGP1974.JPG

  Az oklevél kétharmadában díszes növényi motívumok és szalagok kereteznek kisebb képeket, és az alsó harmadban Magyarország és Pest város címerét. Az oklevél felső részének közepén egy nagyobb medaillonban koronás férfialak ábrázolása, lába alatt szőnyeg terül el, mögötte a háttérben a Dohány utcai zsinagóga látképe. A kép keretén körben héber és német biblia idézet áll: "Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére." (Péld.17:17) A medaillon felett a Mózesi kőtáblák és a tetragramma. Két oldalán betegeket és özvegyeket gyámolító férfiak kalap nélkül magyaros viseletben. Mellettük a kisebb medaillonokban beteglátogatókat ábrázoló egylet tagokat és a másik oldalán pedig özvegyeknek segítséget nyújtó férfiakat látunk. Alattuk és felettük pergamen-szalagon német és héber idézetek állnak. (Jób 29:13 és Exod. 23:24 )
  Az oklevél felső harmadának két oldalán német és héber szöveggel keretezett képek állnak, az egyik egy megállapodást, egyezséget megpecsételő kézfogást ábrázol, itt a férfiak kalapban vannak, míg a másikban egy szobában hosszú terített asztal mellett ülő férfiak adományt nyújtanak át egy arra rászorulónak. (Jesaia 41:6 és Zach. 7:9) Az oklevél alsó harmadában cedaka persely és egy adományt osztó kéz ábrája áll.
 • IMGP1978.JPG

  Goldziher Ignác részére

  Az oklevél szövegét díszes oszlopszerű gótikus keret foglalja be, bal és jobb oldalán az egylet tevékenységére utaló jelenetek, "betegek gyógyítása" és "az emberek áldása" felirattal. Mindkét kép alatt és felett egy-egy Dávid csillag. Az alsó harmadban egy biblia idézet áll magyarul. ( Jésaj. 58:7) Alatta német szöveg húzódik: "Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem." (Zsolt. k. 23:4) Ugyanezt az idézetet olvashatjuk héberül is az oklevél szövegét keretező boltív ívén.
 • IMGP2062.JPG

  Lőw Lipót részére

  Az oklevél keretét több kisebb medaillonban és boltív-szerű keretben álló kép litográfiája adja. A nyomat felső harmadának első képén egy koedukált tantermet látunk, ahol fiatal tanár oktatja diákjait. A kép alatt héber betűs felirat. Mellette középen Mózes képe áll, kezében tartja a kőtáblákat és a botot. fejéből "szarvként" sugárzik a fény. Feje felett a boltíven héber betűs felirat. A következő képen végzős gyermekek babérkoszorút nyújtanak át idős tanítójuknak. A kép alatt héber betűs felirat szalagon.
  A képeket alul a tanításra utaló tárgyak grafikája köti össze: könyv, vonalzó, földgömb balról, jobbról pedig nyitott könyv, benne héber betűs idézet: "Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél.." ( Péld. 3:1) A képeket felül balról egy magyar címer jobbról pedig Pest város címere határolja. Az oklevél bal oldali keretét három kisebb kép adja. az elsőn Maimonidesz portréja alatta szalagon héber betűs idézet művéből. Alatta Pestalozzi portréja áll, mellette szalagon idézet tőle. Közöttük a Dohány utcai zsinagóga látképe, alatta héber betűs felirat Máté evangéliumából (21:16)
  Az oklevél bal oldalán Moses Mendelsohn portréja alatta szalagon idézet tőle. Alatta Gróf Széchényi István portréja, mellette idézet tőle. A két kép között egy angyal oszt adományt egy arra rászorulónak, alatta szalagon héber betűs felirat.
  "Boldog, a ki a nyomorultra gondol; a veszedelem napján megmenti azt az Úr." (Zsolt. 41:2)
 • IMGP1983.JPG

  Az oklevél szövegét faragott oszlopok keretezik, melyre növényi indák tekerednek, az oszlopok tetején csonka timpanonok tetején angyalok tartanak egy-egy pajzsot, az egyiken a magyar szent korona a másikon a magyar címer. Az oromzat közepén áll a mózesi kettős kőtábla fénysugarakkal körülvéve. Az oklevél alsó harmadában, az oszlopok talapzatán egy-egy szalaggal átfont babérkoszorú áll, egyikben az egylet alapításának évszáma. Az oklevél alsó szegélyét két díszes keretbe foglalt idézet adja, egy Maimonidesz és egy Eötvös idézet.
 • IMGP1967.JPG

  Az oklevélnek csak a kétharmada épp, egyharmada hiányzik. A belső szöveget két oldalról egy-egy zászló fogja közre. a bal oldali zászlón hatalmas pecsét minta, amit babérkoszorú keretez, sarkaiban Dávid csillagok. A pecsét közepén a kézfogás ábrája, szövege németül íródott. A zászló rúdjára szalag van feltűzve melyen az egylet alapításának dátuma áll. Előtte áll egy nőalak tógában, kezében egy tányér arany, lábai előtt bőségszaru hever, arany dől belőle. Az oklevél e részei aranyozottak. Az egész kép keretét egy aranyozott faág adja amire növényi indák tekerednek fel. A másik zászló csak töredékesen látszik, épp felületén egy címert tartó farkas látszik, körülötte magyarul az egylet neve. A zászló tövében könyv és egy kerék ábrája indák között. A könyv alatt botra feltekeredő kígyók rajza. A szimbólumok mellet egy alak állt, kezének egy darabja látható maradt, feltehetőleg Hermész litográfiája volt.
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2