MILEV

Gelcz Irén fényképei / Photographs from the bequest of Iren Gelcz

Title

Gelcz Irén fényképei / Photographs from the bequest of Iren Gelcz

Description

Gelcz Irén hagyatékában megőrzött fényképek

XIX-121: Gelcz Irén hagyatéka

Collection Tree