Hanukai menóra <br /><em>Hanukkah lamp</em> 64.272