Havdala-tányér <br /><em>Havdalah plate</em> 64.253 Frankfurt am Main