ניוער מיט דער צארישער
קאנםטיטוציאך!
עם לעבע די דעמאקרראטי שע
רעפובליק!]]>