Széder este a családban Moritz Daniel Oppenheim: Bilder aus dem Altjüdischen Familien-Leben albumából Moritz Daniel Oppenheim Heinrich Keller 1886 90.314.2 Frankfurt am Main